Szukaj

Inwestycje  w infrastrukturę kształcenia zawodowego 

w Zespole Szkół RCKU w Przemystce 

W Zespole Szkół RCKU w Przemystce rozpoczęto prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-160/18 ogłoszonego dla Działania 6.3 Inwestycje  w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie: 6.3.2 Inwestycje  w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie – tytuł projektu: „ Inwestycje  w infrastrukturę kształcenia zawodowego  w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”. Termin złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu upływa  29.02.2019 r.

Dotychczas wyłoniono firmę:  Grant Thornton,  Biuro w Toruniu, Doradztwo europejskie, ul: Głowackiego 20, 87-100 Toruń, która dla potrzeb projektu wykonała „Studium wykonalności” . Przygotowano plan działań. Obecnie trwają prace nad pisaniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Planowane jest wyremontowanie pomieszczeń i dostosowanie do potrzeb praktycznej nauki zawodu oraz  ich wyposażone w  profesjonalny sprzęt dla trzech  zawodów: Technika Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technika Rolnika, Technika Hotelarstwa.


  

W dniu 01.04.2020 r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.072.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu Inwestycje  w infrastrukturę kształcenia zawodowego  w Zespole Szkół RCKU w Przemystce nr  RPKP.06.03.02-04-0005/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 879 562,60 zł  w tym 85 % stanowi dofinansowanie z Funduszu  a 15% wkład własny Beneficjenta tj. Powiatu Radziejowskiego.

W pierwszym etapie realizacji projektu będą wykonane prace remontowe pomieszczeń dydaktycznych  w celu dostosowania warunków do praktycznej nauki zawodu dla Technika Mechanizacji Rolnictwa , Technika Rolnika i Technika Hotelarstwa. Dalsza realizacja projektu przewiduje wyposażenie pomieszczeń w profesjonalny sprzęt do praktycznej nauki zawodu.

 

W Zespole Szkół RCKU w Przemystce rozpoczęto realizację projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce” nr  RPKP.06.03.02-04-0005/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przeprowadzona została procedura zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakres prac remontowych  i modernizacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownie do  praktycznej nauki zawodu, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisano umowę z firmą FIDEM BUDOWNICTWO ul: Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń. Prace remontowe rozpoczęto od dnia 17 czerwca 2020 r. Termin ich zakończenia zaplanowano na 26 sierpnia.

Zgodnie z planem od 1 września młodzież kształcąca się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik  i technik hotelarstwa  rozpoczną  zajęcia praktycznej nauki zawodu w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

 

Liczba gości

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy